Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Natječaj za radno mjesto ravnatelja

Na temelju Članka126. Stavka 1.-3. i Članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( Nbr.87./08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,i 152/14.) i Članka 102. Statuta Osnovne škole Veliki Bukovec, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Veliki Bukovec od 9.1.2015. godine, Školski odbor raspisuje:

 

 

                                      NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Uvjeti:

1.Ravnatelj školske ustanove mora imati najmanje osam godina staža osiguranja u školskim i drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i ispunjava sljedeće uvjete:

 

2.Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili

stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

  • Sveučilišni diplomski studij ili
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • Specijalistički diplomski stručni studij,
  1. 3. Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici

sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-diplomu

-domovnicu

-dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

-dokaz o radnom iskustvu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO i potvrdu odgojno-obrazovne ustanove o vrsti i trajanju poslova),

-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanja radnog odnosa i Članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Veliki Bukovec,Dravska 42, 42231 Mali Bukovec u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“.