Kontakt

Adresa:
Veliki Bukovec, Dravska 42
42 231 Mali Bukovec

tel: +385 42 840 224
fax: +385 42 840 224
e-mail: ured@os-bukovec.hr

Arhiva vijesti

Plural of nouns – množina imenica

Opća pravila:

Množina imenica tvori se dodavanjem nastavka “-s”.

Primjeri:

book – books (knjiga – knjige)

face – faces (lice – lica)

 

Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobivaju nastavak “-es”, koji se izgovara iz:

class – classes razred – razredi

bush – bushes grm – grmlje

bench – benches klupa – klupe

 

Imenice na “-o” dobivaju nastavak “-es” ako se “o” nalazi poslije suglasnika:

hero – heroes heroj – heroj

potato – potatoes krompiri – krompiri

negro – negroes crnac – crnci

 

Izuzeci od ovog pravila su:

piano – pianos klavir – klaviri

canto – cantos spjev – spjevovi

octavo – octavos oktava – oktave

 

Imenice na “o” poslije samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak “-e”:

cuckoo – cuckoos kukavica – kukavice

 

Imenice na “y” poslije suglasnika mijenjaju “y” u “i” i dobijaju nastavak “-es”:

country – countries zemlja – zemlje

lady – ladies dama – dame

story – stories priča – priče

ali:

day – days dan – dani

boy – boys dječak – dječaci

toy – toys igračka – igračke

 

Imenice na “f” i “fe” mijenjaju “f” u “v” i dobijaju u množini nastavak “-es”:

half – halves polovina – polovine

calf – calves tele – telad

knife – knives nož – noževi

wife – wives supruga – supruge

 

Izuzeci od ovog pravila su:

strife – strifes borba – borbe

fife – fifes svirala – svirale

staff – staffs štab – štabovi

gulf – gulfs struja – struje

 

Imenice koje zavšavaju na “-oof”, “-ief”, “-ff” ne mijenjaju u “f” i dobijaju nastavak “-s”:

roof – roofs krov – krovovi

dwarf – dwarfs patuljak- patuljci

chief – chiefs poglavica- poglavice

cliff – cliffs greben – grebeni

 

Neke imenice imaju u množini nastavak “-en”:

ox – oxen vo – volovi

child – children dijete – dijeca

 

Neke imenice tvore množinu promjenom osnovnog samoglasnika:

man – men čovjek – ljudi

woman – women žena – žene

tooth – teeth zub – zubi

Englishman- Englishmen Englez – Englezi

sportsman- sportsmen sportaš – sportaši

ali:

Roman – Romans Rimljanin – Rimljani

Norman – Normans Norman – Normani

German – Germans Njemac – Njemci

 

Neke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem:

brother – brothers – brethren (braća po krvi) (braća u crkvenoj organizaciji, društvu)

cloth – cloths – clothes (štof) (odijelo)

 

Latinske imenice na “-us” i “-um” te grčke na “-on” i “-is” imaju u množini obično svoj latinski odnosno grčki nastavak:

radius – radii (poluprečnik, poluprečnici)

oasis – oases (oaza, oaze)

 

Složenice tvore množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj riječi od koje je složenica sastavljena, tj. od riječi koja nosi smisao. Ako je složenica sastavljena bez imenica, onda nastavak za množiniu dobivaa posljednja riječ:

looker-on – lookers-on (gledalac, gledaoci)

pick-pocket – pick-pockets (džeparoš, džeparoši)

forget-me-not – forget-me-nots (nezaboravak (cvijeće), nezaboravci)

 

Neke složenice dobivaju obilježje množine uz oba dijela riječi:

manservant – menservants (sluga, sluge)

 

Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini:

advice (savjet)

furniture (namještaj)

information (obavještenje)

progress (napredak)

 

Ako je potrebno izraziti množinu, onda se upotrijebi neka riječ u množini:

two pieces of furniture (dva komada namještaja)

 

Neke su imenice po svom obliku u jednini, a imaju značenje množine:

people (ljudi)

mankind (čovječanstvo)

cattle (stoka)

 

Imenica “news” (vijest) i “means” (sredstvo) imaju oblik množine ali su u jednini:

what is the news (kakve su vijesti)

by the means (na ovaj način)

 

Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini:

cards (karte)

contents (sadržina)

politics (politika)

mathematics (matematika)

 

Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini:

arm (ruka) arms (ruke, oružje)

letter (slovo) letters (književnost)

compass (kompas) compasses (šestar)

drawer (fijoka) drawers (donje gaće)